Statut Stowarzyszenia Mediatorów SKRZYDŁA POROZUMIENIA
Tekst jednolity z dnia 10 stycznia 2018 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie Mediatorów Skrzydła Porozumienia (zwane w dalszej części statutu SMSP lub Stowarzyszeniem) działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§ 2
SMSP jest organizacją apolityczną, dobrowolną i samorządną.
SMSP jest trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
SMSP może używać wyróżniającego je znaku (logo) oraz ma prawo do używania odznak i pieczęci z napisem „Stowarzyszenie Mediatorów Skrzydła Porozumienia”.
SMSP może posiadać sztandar oraz stronę internetową.
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „SMSP”.

§ 3
Terenem działania SMSP jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
Dla właściwego realizowania celów SMSP, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
SMSP może należeć do związków stowarzyszeń. Decyzję w sprawie przynależności podejmuje Zarząd SMSP.
§ 4
SMSP posiada osobowość prawną.
SMSP odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. Członkowie SMSP nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania SMSP.
SMSP nie odpowiada wobec osób trzecich za zobowiązania swoich członków.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 5
Celem SMSP jest:
powiększenie dorobku mediacji oraz alternatywnych metod rozstrzygania sporów w Polsce,
inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących mediacji i jej uregulowań prawnych,
propagowanie, wyjaśnianie i wdrażanie idei mediacji oraz alternatywnych metod rozstrzygania sporów w społeczeństwie polskim, jak i na forum międzynarodowym,
edukacja oraz rozwijanie i propagowanie inicjatyw w zakresie szeroko rozumianej mediacji i innych alternatywnych metod rozstrzygania sporów w Polsce oraz profilaktyki konfliktów i przeciwdziałania agresji, wykluczeniu i niedostosowaniu społecznemu,
wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących,
inicjowanie, organizowanie oraz rozwijanie kontaktów SMSP z firmami, organizacjami i instytucjami w obszarze mediacji oraz alternatywnych metod rozstrzygania sporów,
współpraca z sądami, organami administracji publicznej i samorządowej, placówkami oświatowymi, młodzieżowymi, organizacjami i instytucjami w obszarze mediacji oraz alternatywnych metod rozstrzygania sporów,
ochrona praw mediatorów, a w szczególności członków SMSP.

§ 6
SMSP realizuje swoje cele poprzez:
reprezentowanie swoich członków wobec władz, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji i instytucji społecznych,
opiniowanie oraz przedstawianie propozycji zmian regulacji prawnych dotyczących mediacji oraz innych alternatywnych metod rozstrzygania sporów,
inicjowanie, organizowanie, wspieranie i koordynowanie działalności mediatorów,
współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością SMSP,
inicjowanie, organizowanie akcji charytatywnych, kulturalnych, społecznych, szkoleń, kursów, prelekcji tematycznych, seminariów i konferencji,
inicjowanie i wspieranie działalności związanej z profilaktyką konfliktów, alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów i mediacją,
udział w projektach i ich wspieranie,
pozyskiwanie środków finansowych dla realizacji projektów,
pomoc społeczną i poradnictwo w obszarze mediacji i alternatywnych metod rozstrzygania sporów,
współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
udzielanie pomocy członkom SMSP,
powoływanie zespołów zadaniowych dla realizacji zadań statutowych.
§ 7

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkami SMSP mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym SMSP.
SMSP posiada:
– członków zwyczajnych
– członków wspierających,
– członków honorowych.

§ 9
Członkiem zwyczajnym SMSP może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele SMSP, która:
Złoży deklarację członkowską na piśmie do Zarządu SMSP,
Przedstawi pozytywną opinię minimum dwóch członków zwyczajnych SMSP,
Uiści opłatę wpisową na konto stowarzyszenia.
O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych SMSP decyduje Zarząd w formie uchwały.
Członkami zwyczajnymi stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego SMSP.
Członkami SMSP mogą być cudzoziemcy oraz osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat za pisemną zgodą ich przedstawicieli ustawowych, z zachowaniem zapisów § 9 pkt 1 niniejszego statutu.
§ 10
Członek zwyczajny ma prawo do:
uczestnictwa we wszystkich formach działalności SMSP,
uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków SMSP z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym do władz SMSP,
zgłaszania opinii, wniosków i postulatów wobec władz SMSP oraz oceniania ich działalności,
występowania z projektami uchwał,
korzystania z urządzeń oraz pomocy organizacyjnej i merytorycznej SMSP,
używania znaków graficznych identyfikujących stowarzyszenie, oznak i legitymacji członkowskich SMSP;
zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu SMSP o skreśleniu z listy członków .
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
aktywnego uczestnictwa w działalności SMSP, dbania o jego rozwój i dobry wizerunek oraz chronienia jego majątku,
przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SMSP,
przestrzegania kodeksu etyki mediatora, w przypadku członków uprawnionych do prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych;
regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w SMSP,
współdziałania w budowie, konserwacji i modernizacji obiektów i urządzeń służących działalności SMSP,
udziału w Walnych Zebraniach Członków oraz posiedzeniach władz SMSP, do których został wybrany.
§ 11
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i osoba prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów SMSP, która akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia oraz deklaruje działania zgodne ze statutem Stowarzyszenia.
Osoba prawna działa przez ustanowionego przez siebie przedstawiciela.
Członek wspierający nie obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.
Członkiem wspierającym może zostać osoba zaproszona przez Zarząd lub osoba, która złożyła wniosek.
O przyjęciu decyduje Zarząd SMSP w formie uchwały.

§ 12
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój SMSP lub przyczyniła się w szczególny sposób do propagowania idei SMSP.
Nadanie godności członka honorowego SMSP następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków SMSP, na wniosek Zarządu.
Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
§ 13
Członkowi wspierającemu i honorowemu przysługują prawa określone w § 10 pkt. 1, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach władz SMSP.
Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał SMSP.
§ 14
Członkostwo w SMSP ustaje, w drodze skreślenia z listy członków SMSP przez Zarząd w formie uchwały, na skutek:
śmierci członka,
utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,
dobrowolnej rezygnacji z przynależności do SMSP zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,
nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,
z powodu łamania postanowień statutu i nieprzestrzegania uchwał organów SMSP, na pisemny wniosek Komisji Etyki,
z powodu braku udziału w pracach SMSP przez dwa lata, po uprzednim upomnieniu,
na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej trzech członków zwyczajnych SMSP,
pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
prawomocnego wyroku skazującego za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
Członkostwo honorowe ustaje w wyniku stwierdzenia rażącego działania członka honorowego na szkodę SMSP w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków SMSP na wniosek Zarządu.
Zarząd zobowiązany jest pisemnie doręczyć członkowi odpis uchwały, zawierającej przyczyny i uzasadnienie skreślenia wraz z pouczeniem o sposobie i terminie zaskarżenia uchwały, za wyjątkiem przyczyn określonych w pkt. 1 lit. a.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia członkowi SMSP przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia członkowi pisemnego odpisu uchwały, do Walnego Zebrania Członków SMSP, którego uchwała jest ostateczna.
W przypadku ostatecznego skreślenia z listy członków, członek obowiązany jest do zwrotu wszelkiego mienia SMSP, w którego posiadaniu pozostawał oraz przekazanych odznak, pieczęci, legitymacji.
Ponowny wpis na listę członków SMSP osób, które utraciły członkostwo na podstawie pkt. 1 lit.d następuje na podstawie uchwały Zarządu, po uregulowaniu zaległych składek, w pozostałych wypadkach (z wyłączeniem pkt 1 lit. a i b) ponowny wpis możliwy jest przy zachowaniu postanowień § 9 niniejszego statutu.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 15
Naczelnymi władzami SMSP są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd ,
Komisja Rewizyjna.
Powołuje się Komisję Etyki SMSP.
Zarząd ma prawo powoływania komisji, których celem będzie realizacja statutowych celów SMSP.

§ 16
Kadencja wszystkich władz SMSP trwa 4 lata, dotyczy to także kadencji Komisji Etyki SMSP.
Członkowie wybrani do władz SMSP mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
Wykluczone jest łączenie funkcji lub zadań w organach zarządzających i nadzorczych.
§ 17
Uchwały wszystkich organów SMSP zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
§ 18
Wybór do władz SMSP odbywa się na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Wybór do władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, posiadających bierne prawo wyborcze.
Walne Zebranie Członków

§ 19
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą SMSP.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający z głosem doradczym, a także członkowie honorowi z głosem doradczym oraz zaproszeni goście.
W przypadku gdy liczba członków zwyczajnych przekracza 100 członków, na każdych kolejnych wg porządku alfabetycznego 10 członków wybierany jest 1 delegat ich reprezentujący, oraz 1 delegat dla pozostałych osób, których liczba jest mniejsza niż 10.
Delegaci wybierani są przez Zarząd drogą losową za zgodą danego delegata, na roczną kadencję.
Głosowania na Walnym Zebraniu Członków są jawne, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 20
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane dwa razy w roku kalendarzowym, w tym Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – sprawozdawcze musi zostać zwołane co roku, nie później niż do dnia 30 marca.
O miejscu i terminie Walnego Zebrania Członków, Zarząd umieszcza informację na stronie internetowej SMSP oraz powiadamia wszystkie osoby uprawnione do udziału w Walnym Zebraniu co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków:
drogą elektroniczną, na wskazany przez członka adres mailowy;
na prośbę członka listem poleconym na wskazany adres.
§ 21
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd :
z własnej inicjatywy,
na żądanie Komisji Rewizyjnej,
na pisemny wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków zwyczajnych.
Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku, określonych w pkt 2 ppkt 2 i 3.
O miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia wszystkie osoby uprawnione do udziału w Walnym Zabraniu Członków co najmniej 30 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, zawiadamiając wszystkie te osoby:
drogą elektroniczną, na wskazany przez członka adres mailowy;
na prośbę członka listem poleconym na wskazany adres.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 22
O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków lub delegatów,
w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
Uchwały dotyczące zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków SMSP.
Walne Zebranie Członków wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza. Przewodniczący prowadzi obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia sporządza się protokół podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
uchwalenie zmian statutu,
określenie kierunków działalności SMSP,
rozpatrywanie i zatwierdzanie projektu budżetu oraz programu SMSP na lata następne,
wybór i odwołanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu, przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej, przewodniczącego oraz członków Komisji Etyki, wybranych w głosowaniu tajnym,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu ,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki;
rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organ,
nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego SMSP, na wniosek Zarządu,
ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków zarządu,
podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu SMSP i przeznaczeniu jego majątku.

§ 24
Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
Zarząd jest najwyższą władzą SMSP w okresie między Walnymi Zebraniami Członków i kieruje całokształtem działalności SMSP zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania SMSP oraz reprezentuje SMSP na zewnątrz.

§ 25
Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków SMSP. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa oraz Skarbnika.
Zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd na pierwszym posiedzeniu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia zwołuje Prezes lub Wiceprezes, w sposób ustalony w regulaminie Zarządu. Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w terminie 1 miesiąca od uzyskania wpisu do rejestru.
W razie niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres Wiceprezes Zarządu.
Zarząd ma obowiązek umożliwić udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu.
§ 26
Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami SMSP oraz spełniać swoje obowiązki z należytą starannością, przy zachowaniu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

§ 27
Do reprezentowania SMSP we wszystkich sprawach, w tym majątkowych wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
Na zaciąganie zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza kwotę 10.000 zł, wymagana jest zgoda wszystkich członków zarządu.
W przypadku niemożności uzyskania większości w głosowaniu Zarządu, decydujący głos należy do Prezesa Zarządu.
§ 28
Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro i ustanowić kierownika biura. Szczegółowe zasady działania biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.

§ 29
Do przygotowywania i prowadzenia wszelkiego rodzaju szkoleń Zarząd powołuje grupę trenerską podlegającą Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 30
Do zakresu działania Zarządu należy:
zwoływanie Walnego Zebrania Członków SMSP,
uchwalanie budżetu SMSP;
realizacja celów SMSP oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
określenie szczegółowych kierunków działania SMSP,
organizowanie bieżącej działalności SMSP i kierowanie jego sprawami,
zarządzanie majątkiem i funduszami SMSP,
przedkładanie do zaopiniowania Komisji Rewizyjnej rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu w terminie do 30 maja,
składanie raz w roku sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków SMSP,
reprezentowanie SMSP na zewnątrz,
określenie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
powoływanie zespołów problemowych oraz określenie ich zadań,
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku SMSP, do wysokości określonej corocznie uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
prowadzenie korespondencji i rachunkowości SMSP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
Występowanie do Walnego Zebrania Członków z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów,
uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczególnymi statutu,
podejmowanie uchwał o przynależności SMSP do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli SMSP do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,
zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz władzami innych instytucji i organizacji,
przyjmowanie i skreślanie członków SMSP, w tym zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego SMSP,
prowadzenie listy stałych mediatorów SMSP z terenu działania Stowarzyszenia,
zawieranie stosunków pracy i ich rozwiązywanie z pracownikami zatrudnianymi w SMSP.
§ 31
Do opracowania poszczególnych zagadnień ekonomicznych, prawnych lub organizacyjnych związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia Zarząd może powoływać na okres swojej kadencji zespoły pomocnicze – komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia poszczególnych prac.
Powołane zespoły pomocnicze – komisje problemowe przedkładają Zarządowi sprawozdania ze swojej działalności.
Komisja Rewizyjna

§ 32
Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego, wybranych przez Walne Zebranie Członków. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej za zgodą wszystkich jej członków może zlecić czynności kontrolne osobom nie będącym członkami Komisji, zwłaszcza w zakresie kontroli finansowych.
§ 33
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwałami władz. Kontrola ta nie obejmuje zakresu działania Komisji Etyki,
przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Stowarzyszenia, Zarządu oraz wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielenie Zarządowi absolutorium,
przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami i zaleceniami,
prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
prawo zwołania Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie,
prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu w celu omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. W takim przypadku posiedzenie Zarządu winno odbyć się nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (żądania),
prawo delegowania członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
uchwalenie własnego regulaminu działania,
składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz SMSP wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§ 34
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
§ 35

W przypadku śmierci, odwołania lub ustąpienia członków organów SMSP w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo do uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu pochodzącego z wyboru, poprzez przyjęcie członka, który w głosowaniu uzyskał następną w kolejności najwyższą liczbę głosów. W innych przypadkach skład osobowy uzupełniany jest poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. W przypadku upływu kadencji członków władz Stowarzyszenia pełnią oni swoje funkcje do czasu wyboru ich następców.
Komisja Etyki

§ 36
Komisja Etyki jest organem SMSP powołanym do:
rozpatrywania spraw z zakresu przestrzegania przez członków SMSP postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów SMSP oraz kodeksu etyki mediatora,
rozpoznawania i rozstrzygania sporów pomiędzy członkami a władzami SMSP,
rozpoznawania i rozstrzygania sporów pomiędzy członkami SMSP.
§ 37
Komisja Etyki składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego wybranych przez Walne Zebranie Członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
Członkowie Komisji Etyki nie mogą pełnić funkcji w żadnych innych władzach SMSP.
Komisja Etyki działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
§ 38
Komisja Etyki orzeka w składzie trzyosobowym. Komisją rozpatrującą sprawy kieruje przewodniczący lub jego zastępca.
Postępowanie toczy się na zasadzie równości stron z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia członkowi orzeczenia.
Podstawę wydania orzeczenia może stanowić wyłącznie całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu przed Komisją Etyki.
Przewodniczący Komisji Etyki ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
§ 39
Komisja Etyki może wymierzać następujące kary:
upomnienia,
nagany,
zawieszenia w prawach członka na okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy,
skreślenia z listy członków.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 40
Majątek SMSP stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe pochodzące ze źródeł wskazanych w § 41.
Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.
§ 41
Źródłami powstania majątku SMSP są:
opłaty wpisowe i składki członkowskie,
darowizny, zapisy, spadki,
wpływy z działalności statutowej;
środki pochodzące z ofiarności publicznej;
dotacje i granty, w tym otrzymane w ramach realizacji projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej;
dochody z majątku Stowarzyszenia, stanowiącego jego własność lub będących w użytkowaniu przez SMSP,
inne źródła dopuszczalne przez prawo.

§ 42
Funduszami i majątkiem SMSP zarządza Zarząd.
Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, powinny być przechowywane na rachunku bankowym SMSP. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na rachunek bankowy. Skarbnik Zarządu dysponuje środkami na finansowanie bieżących zobowiązań SMSP i prowadzi jego kasę.
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu w poczet członków SMSP.
§ 43
Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
Zabrania się przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 44
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Uchwalenie zmiany statutu oraz rozwiązanie SMSP mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku SMSP.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).

Kraków, dnia 7 października 2017 r.